Slovak English Hungarian

Účtovné služby


Podvojné účtovníctvo


  • zaúčtovanie účtovných prípadov z vecného hľadiska – hlavná kniha
  • chronologický zápis účtových prípadov – účtovný denník
  • evidencia faktúr dodávateľských a odberateľských, prehľad o ich úhradách – kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania DPH
  • evidencia majetku
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu a zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát)


Jednoduché účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.