Slovak English Hungarian

Profil spoločnosti

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poskytovať komplexné účtovné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva pre fyzické a právnické osoby, ako aj pre neziskové organizácie. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.


Pri svojej práci sa riadime Etickým kódexom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.


O snahe poskytovať kvalitné služby zákazníkom svedčí aj zaradenie do Projektu certifikácia profesie účtovník v Slovenskej republike.
Ďalej Vám poskytneme odbornú pomoc v oblasti verejného obstarávania, či už z pozície uchádzačov alebo obstarávateľov, v oblasti zakladania živností, založenia spoločností s r.o. a s tým spojené povinnosti voči štátnym orgánom ako aj orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia.


Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, sotware ...) ako aj v prvom rade ušetrenie času potrebného na naštudovanie platných – neustále sa meniacich zákonov z oblasti účtovníctva, daňovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia ako aj ostatných ekonomických zákonov.

Kontakt


REIMPEX spol. s r. o.
Krasovského 13,
851 01    Bratislava

Telefón:
0903/ 46 29 29
0905/ 61 24 71

e-mail:
reimpex@reimpex.sk reimpex@gmail.com
webtech.sk © 2009 REIMPEX spol s r.o.